Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ portálu EDUAWEN EUROPE s.r.o. na stránkach www.eduq.sk IČO 50692925 sídlo Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04 spracováva osobné údaje poskytnuté dobrovoľne užívateľom za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia Obchodných podmienok, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je EDUAWEN EUROPE s.r.o. IČO 50692925 so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04 (ďalej len „Správca“);
 2. Kontaktné údaje správcu sú: e-mail: eduawen@eduaweneurope.com, tel.: +421 903 137 142;
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú alebo právnickú osobu.

Zdroje spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol užívateľ aktívnym potvrdením súhlasu s Podmienkami (zakliknutím príslušného políčka na internetovom portáli) a následným odoslaním registrácie na sprístupnenie konkrétnej služby na portáli www.eduq.sk;
 2. Správca spracováva všetky osobné údaje, ktoré poskytol dobrovoľne užívateľ;
 3. Správca spracováva osobné údaje za účelom dodávky objednaných služieb a tovaru, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

Účel spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje užívateľa z nasledujúcich dôvodov:

 1. Za účelom registrácie na webovej stránke www.eduq.sk podľa paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov;
 2. Za účelom vybavenia elektronickej objednávky užívateľa;
 3. Za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi užívateľom a Správcom;
 4. Poskytnutia osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre plnenie objednaných služieb a tovaru. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné portál www.eduq.sk používať a registrovať sa v ňom.
 5. Údaje zadané počas registrácie môžu byť použité na účely vzájomnej komunikácie užívateľa a prevádzkovateľa, k tvorbe štatistických analýz a pre marketingové účely, napríklad pre zasielanie informačných e-mailov, ak s tým používateľ vyjadrí súhlas.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z povahy objednaných služieb a tovaru medzi užívateľom a Správcom a po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je Správca povinný údaje zmazať.

Príjemci a spracovatelia osobných údajov

Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje užívateľa, sú subdodávatelia Správcu. Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením služieb a elektronickej objednávky medzi správcom a užívateľom.

Subdodávateľmi správcu sú:

 • CNC s.r.o.;
 • Slovenská pošta, GLS a iné doručovacie spoločnosti;
 • FinQ centrum;
 • Dorekol s.r.o.

Užívateľské práva

Podľa podmienok stanovených v Zákone má užívateľ právo:

 1. Na prístup k svojim osobným údajom;
 2. Na opravu osobných údajov;
 3. Na vymazanie osobných údajov;
 4. Vzniesť námietku proti spracovaniu;
 5. Na prenositeľnosť údajov;
 6. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mailovej adrese: eduawen@eduaweneurope.com;
 7. Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov.

Zabezpečenie osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov užívateľa;
 2. Správca prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítači heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov.

Záverečné ustanovenia

 1. Odosielaním elektronickej registrácie na webovej stránke www.eduq.sk potvrdzuje užívateľ, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijíma;
 2. S týmito pravidlami súhlasí užívateľ zaškrtnutím políčka pri registrácii;
 3. Správca je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.

Tieto Pravidlá vstupujú v platnosť 27.9.2021.

Telefónne číslo: Telefónne číslo: +421 903 137 142