Finq moto

Inovatívny program FinQ, ako prvý na Slovensku, má za cieľ naučiť deti myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií. Prináša komplexné metodické a podporné materiály pre školy, vytvorené s cieľom rozvíjať finančné vzdelávanie a finančnú kultúru žiakov na základných a stredných školách. Problematika financií a rozvoja finančnej kultúry je začlenená do rôznych vyučovacích predmetov.

FinQ učí rozmýšľať

Program FinQ podporuje rozvoj kritického myslenia. Žiaci dokážu dôslednejšie zvažovať, ako funguje a aký význam má svet financií. Naučia sa uvažovať v súvislostiach aj s pochybnosťami, neprijímať jednostranne jeden názor, hľadisko, či perspektívu. Vďaka kritickému mysleniu žiaci budú vedieť rozmýšľať v širšom kontexte nielen v oblasti finančnej kultúry.

 • Kvalitné inovačné vzdelávanie schválené MŠVVaŠ SR v rozsahu 55 hodín.
 • Komplexnú metodiku rozvoja profesijných kompetencií.
 • Ucelený súbor metodických a pracovných listov pre učiteľov a žiakov pre rôzne predmety.
 • Moje Portfólio FinQ pre žiakov.
 • Vzdelávací portál www.finq.sk pre učiteľov a vedenie škôl.
 • Súbor hodnotiacich nástrojov a možnosť certifikácie žiakov.
 • Možnosť riadenia kvality školy.

 • Program celej školy – dostupný pre všetkých učiteľov, ktorí majú záujem o jeho vyučovanie v rámci svojho predmetu.
 • Vstupná diagnostika žiakov – zistenie východiskovej úrovne finančnej kultúry (na škále A1-B2).
 • Používanie metodických a pracovných listov vo vyučovacom procese.
 • Používanie nástrojov sebahodnotenia – Moje Portfólio FinQ.
 • Certifikácia úrovne ovládania finančnej kultúry – na konci stupňa vzdelávania (v súlade s ISCED).

 • Bezplatné inovačné vzdelávanie učiteľov v rozsahu 55 hodín.
 • Bezplatný prístup k databáze metodických a pracovných listov pre učiteľov a žiakov.
 • Bezplatný prístup k odbornému obsahu na portáli www.finq.sk.

Fakultatívna ponuka častí programu FinQ