Finq moto
Krok späť

Fakultatívna ponuka častí programu FinQ


Prodkt 2

Moje portfólio FinQ úroveň A1 - B1

pre žiakov druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií

MOJE PORTFÓLIO FinQ je elektronický nástroj na vaše samohodnotenie, ktorý vás bude sprevádzať unikátnym programom finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry FinQ. Môžete si do neho zaznamenávať postupy, pokroky a úspechy rozvoja finančnej kultúry, teda svoju schopnosť a spôsobilosť orientovať sa v rôznych finančných a ekonomických situáciách, s ktorými sa stretávate vo svojom živote, schopnosť premýšľať a diskutovať o politických, ekonomických a sociálnych otázkach týkajúcich sa vlastnej krajiny, Európy a sveta a správne sa rozhodovať. Taktiež predstavuje zbierku dokumentov, ktorú môžu tvoriť napríklad vaše vlastné práce, získané diplomy, certifikáty a pod., ktorými môžete svoje úspechy dokladovať.
S portfóliom môžete pracovať v škole, ale i mimo nej.

Portfólio sa skladá z troch častí:

  1. Pas FinQ - poskytuje prehľad úrovne dosiahnutých kompetencií finančnej kultúry.
  2. Životopis FinQ - poskytuje priestor na prezentovanie vášho zázemia, poznatkov a skúseností.
  3. Zbierka prác FinQ - poskytuje priestor na zhromažďovanie informácií a dokumentovanie vašich výstupov a úspechov, ktoré ste v priebehu učenia dosiahli.

Portfólio FinQ bolo pripravené podľa koncepcie Európskeho jazykového portfólia a deskriptory boli vytvorené na základe metodológie DaCoSiDe. Do elektronickej podoby bolo spracované podľa: De JAEGHER, D., ĎURIŠ, B., GREGOROVÁ, I., KOVAĽOVÁ, J., KRATOCHVÍL, V., MNÍCHOVÁ, J.